Polityka prywatności

1.Administratorem serwisu „Giganci Programowania” prowadzonego pod adresem:

https://www.giganciprogramowania.edu.pl jest firma Giganci Programowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa.

2.Niniejsza polityka prywatności została ustanowiona dla serwisu „Giganci Programowania” i ma zastosowanie tylko i wyłącznie do danych gromadzonych przez firmę Giganci Programowania Sp. z o.o. oraz partnerów, za pośrednictwem serwisu „Giganci Programowania” zlokalizowanego pod adresem https://www.giganciprogramowania.edu.pl

3.Polityka prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez firmę Giganci Programowania Sp. z o.o., zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.


Partnerzy

Lista partnerów (podmiotów) realizujących kursy w ramach szkoleń pod nazwą „Giganci Programowania”, którym mogą zostać powierzone dane osobowe w celu realizacji przedmiotu umowy o prowadzenie zajęć:

K&L Radosław Kulesza, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25/2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-198-35-

57, REGON: 146770236,

Giganci Programowania Piotr Pełka, ul. Kaliny Jędrusik 6, 01-748 Warszawa, NIP: 822-233-

39-82, REGON: 365419087

Giganci Programowania Sebastian Langa, ul. Leona Kruczkowskiego 33, 26-930 Garbatka- Letnisko, NIP: 812-188-39-59, REGON: 363488339

Giganci Programowania Aleksandra Leśniakiewicz, ul. Bluszczańska 54 lok. 3, 00-712 Warszawa, NIP: 762-200-13-03, REGON: 365485345

oraz jednostki franczyzowe.


Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

1.Giganci Programowania Sp. z o.o. prowadząc serwis „Giganci Programowania” zbiera dane osobowe od użytkowników, za pośrednictwem strony internetowej

https://www.giganciprogramowania.edu.ploraz https://www.giganciprogramowaniaformularz.edu.pl/

2.Administratorem pozyskanych w ten sposób danych osobowych jest firma Giganci Programowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa.

3.Przetwarzanie danych osobowych zgodne jest z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 R. POZ. 922) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

4.Dane osobowe Uczestników będą przekazywane partnerom w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

5.Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę oraz partnerów w celach:

realizacji zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez firmę Giganci Programowania Sp. z o.o. lub partnerów;

marketingowych i reklamowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług firmy Giganci Programowania Sp. z o.o. lub partnerów;

udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z firmą Giganci Programowania Sp. z o.o. lub partnerów;

udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego;

procesu

rekrutacji

jeśli

Użytkownik

złoży

ofertę

zatrudnienia

na portalu prowadzonym przez firmę Giganci Programowania Sp. z o.o.,

 

wystawienia faktury- jeśli użytkownik poprosi o wystawienia faktury za uczestnictwo w kursie. Jeżeli umowę została z Partnerem, faktura zostanie wystawione przez Partnera, w związku z czym to Partner przetwarza w tym celu dane.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych,

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez

Administratora danych osobowych.

Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem sekretariat@giganciprogramowania.edu.pl.

Analogiczne uprawnienia można realizować w stosunku do partnera, który przetwarza dane w związku z umową, którą z nim została zawarta na podstawie regulaminu poprzez Serwis.

6. Ilość zbieranych danych osobowych jest ograniczona do niezbędnego minimum a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawiera możliwość przetwarzania danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel i zakres ich przetwarzania.

7.Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której te dane dotyczyły.

8.Administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych następującym firmom, w określonych poniżej celach:

OVH sp. Z o.o. ul. Szkocka 5 lok. 54-402 Wrocław – w celu przechowywania danych na serwerze

Biuro Rachunkowe PERFEKT s.c. Nina Lewandowska-Strąk, ul. Młodzieńcza 1, 03-655 Warszawa - w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach,

home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin - w celu korzystania z systemu mailowego


Informacje handlowe

1.Firma Giganci Programowania Sp. z o.o. oraz partnerzy nie przesyłają / wysyłają niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, 1579) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, lub udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny tzw. Email lub numer telefonu.

2.Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Wykorzystywanie plików cookies

1.Serwis „Giganci Programowania” zbiera informację zawarte w plikach cookies.

2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

3.Pliki cookies zazwyczaj zawierają następujące informacje:

informacje o przeglądarce użytkownika,

publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;

odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;

4.Pliki cookies nie zawierają żadnych identyfikujących danych osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji pozyskanych od użytkowników.

5.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, firma Giganci Programowania Sp. z o.o.

6.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

7.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie

zmiany ustawień

dotyczących plików

cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione

w szczególności

w taki sposób, aby

blokować automatyczną obsługę plików cookies

w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Google Analytics oraz Google AdWords

1.Serwis „Giganci Programowania” korzysta z Google Analytics czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”).

2.Serwis „Giganci Programowania” korzysta z Google AdWords czyli usługi remarketingu oglądanych stron udostępnianej przez Google, Inc. („Google”).

3.Google Analytics oraz Google AdWords używa „plików cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.

4.Google będzie wykorzystywał informacje do celów oceny korzystania z witryny przez użytkowników, świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu, tworzenia raportów z ruchu na stronach dla operatorów witryn.

5.Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Google może również przekazywać wyżej wymienione informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

6.Korzystając z niniejszego serwisu „Giganci Programowania” wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i celach określonych powyżej.


Facebook

1.Serwis „Giganci Programowania” korzysta z narzędzi marketingowych dostarczanych przez Facebook, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook.

2.Facebook używa „plików cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Facebook.


Informacje w formularzach

1.Serwis „Giganci Programowania” zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez

Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu zapisu na kurs lub procesu obsługi zgłoszenia lub kontaktu handlowego.

4.Dane podane w formularzu zostaną zapisane w bazie. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie.

5.Dane zostaną przekazane partnerowi, z którym Użytkownika zawrzę umowę na podstawie regulaminu i który będzie tę umowę realizował.


Logi serwera

1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

data nadejścia zapytania,

data wysłania odpowiedzi,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referral link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce użytkownika,

Informacje o adresie IP.

3.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi strony.


Informacje końcowe

1.Prywatność użytkowników odwiedzających serwis „Giganci Programowania” jest dla firmy Giganci Programowania Sp. z o.o. sprawą priorytetową. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności i za zgodą i wiedzą osób których dane dotyczą.

2.Celem firmy Giganci Programowania Sp. z o.o. oraz partnerów jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu „Giganci Programowania” powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie.

3.Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania Państwa dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie na adres: sekretariat@giganciprogramowania.edu.pl.

4.Firma Giganci Programowania Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.