Trwają zapisy na krótkie kursy z programowania stacjonarne i online! Sprawdź!

Warunki promocji 20% zniżki na krótkie kursy programowania dla dzieci i młodzieży

. (dalej: „Regulamin”)

 1. I. Postanowienia ogólne

  1.Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „20% zniżki na krótkie kursy programowania dla dzieci i młodzieży!” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora, dalej również: „Warunki Promocji”.

  2.Organizatorem Promocji „20% zniżki na krótkie kursy programowania dla dzieci i młodzieży!”, dalej również: „Promocja”, jest firma Giganci Programowania Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul Krucza 46/Lu3, 00-509 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS, pod numerem KRS 0000687990, NIP 7010705680, REGON 367884931, o kapitale zakładowym 9 000 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: sekretariat@giganciprogramowania.edu.pl, (dalej również: „Giganci Programowania”).

  3.Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem:

  a)Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem URL: www.ccc.eu/pl bądź

  b)Aplikacji Mobilnej CCC.

  4.Promocja obowiązuje od dnia od dnia 2.11.2022 r. do dnia 31.01.2023 r. lub do wyczerpania puli Kodów, dalej również: „Czas trwania Promocji”.

  II. Uczestnicy Promocji

  1.W Promocji mogą wziąć udział Członkowie programu lojalnościowego Klub CCC, dalej: „Klubowicze”, prowadzonego przez Organizatora na podstawie regulaminu dostępnego pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin-klubu-01-04-2022 zwani „Uczestnikami Promocji”.

  2.Udział w Promocji mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne dokonujące zakupów lub korzystające z usług na warunkach określonych przez Organizatora, w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) w ilościach detalicznych, wyłącznie na potrzeby prywatne. Osoby, nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego mając pełną zdolność do czynności prawnych.

  1.Przedmiotem Promocji jest możliwość otrzymania w ramach Promocji przez Uczestników Promocji kodu uprawniającego do zniżki 20% na krótkie kursy Gigantów Programowania dostępne pod adresem: https://www.giganciprogramowania.edu.pl/kursy?active_type=Kr%C3%B3tkie+kursy+online&utm_source=ccc&utm_medium=cpa&utm_campaign=promo_kursy_krotkie na warunkach opisanych w regulaminie świadczenia usług przez Gigantów Programowania dostępnego pod adresem URL: https://www.giganciprogramowania.edu.pl/agreements/Giganci_Programowania_Regulamin.pdf , dalej: „Kod”:

  2.Kod stanowi unikalny adres URL lub kod alfanumeryczny wygenerowany i dostarczony przez Organizatora w imieniu Gigantów Programowania, który może być wykorzystany przez Uczestnika Promocji w celu uzyskania zniżki 20% na krótkie kursy Gigantów Programowania dostępne  pod adresem: https://www.giganciprogramowania.edu.pl/kursy?active_type=Kr%C3%B3tkie+kursy+online&utm_source=ccc&utm_medium=cpa&utm_campaign=promo_kursy_krotkie

  3.Kod ważny jest w Czasie trwania Promocji, dalej: „Okres realizacji”.

  4.Kod wygasa z chwilą realizacji Kodu lub upływu Okresu Realizacji.

  5.Kod jest jednorazowego użytku.

  6. Uczestnik Promocji może skorzystać ze zniżki tylko raz.

  7.Liczba Kodów w Promocji jest ograniczona.

  8.Nie jest możliwa wymiana Kodu na ekwiwalent pieniężny.

  8.Niedozwolona jest dalsza sprzedaż Kodów.

  9. Kod nie łączy się z innymi promocjami.

  10.Uczestnik Promocji będący Klubowiczem, który spełnił jeden z Warunków Udziału, o którym mowa w pkt. II ust. 3 lit. a) otrzyma Kod na swoim Koncie w CCC Club (dostępne w aplikacji mobilnej lub na Serwisie Internetowym) w sekcji "Promocje".

  11.Uczestnik Promocji będący Klubowiczem, który w Czasie Trwania Promocji spełnił jeden z Warunków Udziału, o którym mowa w pkt. II ust. 3 lit. b) otrzyma wygenerowany unikalny link do Kodu za pośrednictwem SMSa na numer telefonu wskazany przez Uczestnika Promocji przy rejestracji w Klubie CCC, przy składaniu zamówienia bądź przy rejestracji w Aplikacji Mobilnej CCC.

  12.Wysyłka Kodów nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od chwili spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. II ust. 3 lit. b).

  13.Uczestnicy Promocji, aby zrealizować Kod i aktywować Przedmiot Promocji, zobowiązani są skopiować otrzymany Kod lub kliknąć na otrzymany link przekierowujący na stronę internetową Gigantów Programowania i:

  c) wybrać rodzaj zajęć, lokalizację (w przypadku zajęć stacjonarnych), konkretny kurs oraz termin odbywania się kursu;

  d) w trakcie rejestracji na kurs wprowadzić otrzymany Kod.

  14.Kod aktywuje zniżkę 20% na wybrany krótki kurs programowania dla dzieci i młodzieży dostępny na stronie www.giganciprogramowania.edu.pl w zakładce “Krótkie kursy” w okresie “Czasu trwania promocji”.

  15.Uczestnik Promocji, który otrzymał Kod ponosi odpowiedzialność za jego utratę.

  16.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Kodu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności z powodu podania przez Uczestnika nieprawidłowego  numeru telefonu w zamówieniu lub podczas rejestracji w aplikacji mobilnej.

  IV. Reklamacje

  1.Wszelkie reklamacje organizacji Promocji i jej przebiegu, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: info.pl@ccc.eu lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

  2.Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Kodu należy kierować do Działu Obsługi Klientów na adres mailowy sekretariat@giganciprogramowania.edu.pl, podając w tytule nazwę akcji „20% zniżki na krótkie kursy programowania dla dzieci i młodzieży!” lub telefonicznie na numer: 22 112 10 63.

  W przypadku reklamacji składanych elektronicznie liczy się data doręczenia reklamacji na skrzynkę odbiorczą.

  3.W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

  4.Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

  5.Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

  6.Reklamacja dotyczące Przedmiotu Promocji  CCC rozpatruje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego.

  V.  Przetwarzanie danych osobowych

  1.Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest spółka Organizator. Giganci Programowania. Więcej informacji dostępnych jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.giganciprogramowania.edu.pl/Polityka-prywatnosci.pdf

  2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy korespondencyjnie na adres iod@ccc.eu oraz na adres siedziby Organizatora.

  3.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

  a.art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie przeprowadzenia Promocji, wysyłki Kodów, rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń;

  b.art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązki prawne jakie nakładane są na Organizatora tj. rozliczenia księgowe i podatkowe.

  4.Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Promocji – wydania Kodów.

  5.Podanie danych osobowych koniecznych do złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym lub w sklepach internetowych, rejestracji w Klubie CCC, zainstalowania Aplikacji Mobilnej CCC lub jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Promocji.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Promocji, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Promocję.

  .Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

  8.Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

  9.Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do jej wycofania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanym przed cofnięciem zgody.

  10.Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

  VI. Postanowienia końcowe

  1.Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/regulaminy-promocji.

  2.Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami promocyjnymi.

  4.O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym pod adresem:https://www.giganciprogramowania.edu.pl/agreements/Giganci_Programowania_Regulamin.pdf, dalej: “Regulamin”.

  5.W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego, w tym w Aplikacji Mobilnej CCC na 3 dni przed terminem jej zakończenia. Odwołanie promocji nie wpływa na utratę uprawnień nabytych przez Uczestnika Promocji  przed jej odwołaniem.

  6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

  a)zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;

  b)zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

  c)zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

  d)zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

  7.W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

  .