Unia Europejska

  • 28 spotkań (raz w tygodniu)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)


8 rat po 262,00 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które chcą się bardzo gruntownie przygotować do egzaminu 8-klasisty i dostać się do wymarzonego liceum. Materiał jest przygotowany jest przez nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem (egzaminator CKE) w nauczaniu matematyki. W trakcie zajęć materiał jest gruntownie omawiany oraz tłumaczony tak długo, aż każdy z uczniów zrozumie dany temat i jest w stanie rozwiązać samodzielnie zadania. Każdy dział jest przypominany oraz powtarzany, na każdych zajęciach rozwiązywane są zadania powtórkowe oraz przykładowe zadania egzaminacyjne. Nauczyciel podczas tłumaczenia posiłkuje się atrakcyjną graficznie prezentacją, na której przedstawione są w ciekawy sposób najważniejsze zagadnienia, co bardzo pomaga w zapamiętaniu i zrozumieniu tematu W trakcie kursu uczeń rozwiąże co najmniej kilka pełnych arkuszy egzaminacyjnych. Zajęcia online to NIE webinar ani NIE kurs jak na Youtube! W trakcie zajęć online każdy uczeń widzi ekran nauczyciela, słyszy co mówi, a nauczyciel widzi wszystko to co robią i mówią uczniowie (widzi ekran każdego ucznia). Każdy uczeń może zadawać pytania głosowo, a nauczyciel może odpowiedzieć na każde pytanie i dokładnie wskazać, gdzie jest błąd i jak go naprawić. Każdy kursant otrzymuje dokładną instrukcje łączenia się do lekcji online oraz używania programów na zajęciach. Nie ma konieczności instalacji jakichkolwiek narzędzi na komputerze. Potrzebny jest jedynie mikrofon (który jest wbudowany we wszystkie laptopy) i łącze internetowe. W razie problemów służymy pomocą techniczną.

Program kursu

Celem lekcji będzie zapoznanie uczniów jak zapisujemy i odczytujemy wyrażenia algebraiczne, obliczanie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego, zapisywanie zależności przedstawionych w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych, zapisywanie rozwiązania zadań w postaci wyrażeń algebraicznych.
Na dzisiejszej lekcji nauczysz się: porządkować jednomiany i dodawać jednomiany podobne, dodawać i odejmować sumy algebraiczne, dokonywać redukcji wyrazów podobnych, mnożyć sumy algebraiczne przez jednomian, mnożyć dwumian przez dwumian.
Celem dzisiejszej lekcji dowiesz się jak się sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania, nauczysz się rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych przekształcać równania, które sprowadzają się do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
Na dzisiejszej lekcji dowiesz się jak rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi.
Celem lekcji jest omówienie przykładów wielkości wprost proporcjonalnych. Nauczysz się wyznaczać wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku konkretnej zależności proporcjonalnej(na przykład wartość zakupionego towaru w zależności od liczby sztuk towaru, ilość zużytego paliwa w zależności od liczby przejechanych kilometrów, liczby przeczytanych stron książki w zależności od czasu jej czytania) Dowiesz się co to jest podział proporcjonalny i kiedy go stosujemy.
Celem lekcji jest przypomnienie własności kątów wierzchołkowych, przyległych, odpowiadających i naprzemianległych. Podział kątów ze względu na ich miarę. Poznamy jakie jest położenie prostych względem siebie w szczególności prostych prostopadłych i prostych równoległych. Odległość punktu od prostej i odległość między prostymi równoległymi. Omówimy jak zastosować powyższe własności do rozwiązywania zadań.
Celem lekcji jest utrwalenie własności trójkątów różnego rodzaju np. równoramiennych (równość kątów przy podstawie). Omówimy nierówność trójkąta, kiedy i jak wykorzystać obliczenia dotyczące sumy kątów wewnętrznych trójkąta i własności trójkątów. Dowiesz się jak wymienione własności wykorzystać w zadaniach.
Celem lekcji jest przypomnienie i utrwalenie wiadomości o czworokątach. Nauczysz się rozpoznawać i nazywać: kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok i trapez, deltoid na podstawie opisu ich własności. Poznasz najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, deltoidu. Dowiesz się co to są figury osiowosymetryczne i nauczysz się wskazuje osie symetrii figur.
Celem lekcji jest omówienie zagadnień związanych z wielokątem foremnym. Poznasz pojęcie wielokąta foremnego, poznanie sposobu obliczenia sumy kątów wewnętrznych w wielokącie (dowolnym też). Dowiesz się jak obliczyć miarę kąta wewnętrznego w wielokącie foremnym i ilość przekątnych w wielokącie. Poznasz definicje odcinków w kole (okręgu), nauczysz się je rozpoznawać.
Celem lekcji jest ćwiczenie umiejętności obliczania pól figur płaskich: trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu, deltoidu, a także do wyznaczania długości odcinków, gdy dane jest pole i inny odcinek.

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst